Type text here

PRISER OG VILKÅR

ALMINNELIGE BETINGELSER for TROLLTINDEN ADVOKATER AS

Org nr. 997 791 258 mva


1. INNLEDNING


1. Disse alminnelige betingelser, gjeldende fra 01/01 - 2016, gjelder for alle oppdrag som Trolltindens advokater eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til Oppdragsbekreftelsens oppdragsspesifikke del som klienten mottar ved aksept av et oppdrag.


2. Disse alminnelige betingelser gjøres tilgjengelig på Trolltindens hjemmesider (www.trolltinden.no) og overgis klienten ved etablering av oppdraget om ønskelig.

3. De alminnelige betingelser og oppdragsbekreftelsen anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.


4. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient selv om det utarbeides ny oppdragsbekreftelse.


5. Trolltindens mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, Trolltindens interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.


6. Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. De av selskapets advokater som er medlemmer i Advokatforeningen er underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET


1. Oppdragets beskrivelse fremgår av Oppdragsbekreftelsen, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert Oppdragsbekreftelse.


2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i Trolltinden, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.


4. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at Trolltinden, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.


5. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at Trolltinden ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Trolltinden kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.


6. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er Trolltinden avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.


7. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom Trolltinden. Trolltinden og klienten skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.


3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING


1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Oppdragets timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsen.


2. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.


3. For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet en alminnelige timesats på kr 1 800. Denne timesats kan fravikes.


4. Ved endelig salærfastsettelse vil Trolltinden i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.


5. Trolltinden er ikke forplikter seg til å gjennomføre et oppdrag innen en bestemt kostnadsramme med mindre det er særskilt avtalt i oppdragsbekreftelsen.


6. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold.


7. Trolltindens salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.


8. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke Trolltindens salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.


9. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.


10. Alle omkostninger og utlegg som Trolltinden forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.


11. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER


1. I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og formue man har, men i mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp: Det gis som hovedregel ikke fri rettshjelp i behovsprøvde sakstyper dersom enslig søker på søknadstidspunktet har skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) over kr 20 500, dvs. over kr 246 000 på årsbasis, eller skattbar formue over kr 100 000. 

Det gis som hovedregel dispensasjon for formuesoverskridelse i form av egen bolig av normal verdi, eller driftsmidler. Dersom søkeren er gift, eller lever sammen med andre med felles økonomi, gjelder det en brutto inntektsgrense for husstanden samlet med kr 369 000 - tilsvarende løpende kr 30 750 pr. måned. Formuesgrensen forhøyes ikke tilsvarende, slik at det er samlet formue som ikke må overstige kr 100 000.


2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi Trolltinden de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom Trolltindens salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.


6. TROLLTINDENS ANSVAR


1. Trolltinden er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet, som gjelder uten geografisk begrensning. Trolltindens sikkerhetsstiller er Tryg Forsikring.

2. Hvis ansvarsbetingende feil fra Trolltinden påfører klienten økonomisk tap, er det økonomiske ansvar for Trolltinden oppad begrenset til samlet kr 5 millioner for hvert skadetilfelle


3. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte- og avgiftsrettslige sider.


4. Trolltinden er ikke ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste.


5. Trolltinden er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som Trolltinden har henvist til eller for underleverandører som Trolltinden etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.


6. Trolltinden er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering Trolltinden på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.


7. Trolltinden er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. Trolltinden gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil Trolltinden treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.


7. BEHANDLING AV INFORMASJON


1. Advokater i Trolltinden har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten.


2. Med mindre noe annet er avtalt, har Trolltindens advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Trolltindens øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.


3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget samtykker klienten til at frivillig avgitte personopplysninger, herunder også sensitive personopplysninger, behandles av Trolltinden i samsvar med personopplysningsloven. Opplysningene vil kun bli meddelt andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, i den grad dette er i samsvar med oppfyllelsen av oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Trolltindens styre og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan ansvarlig advokat kontaktes.


4. Trolltinden gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til Trolltinden.


5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Trolltinden er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Trolltinden kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag.


8. KLAGE

1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. Trolltinden vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.


2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.


3. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett og kan kun bringes inn for norske domstoler. Dersom en 5tvist mellom Trolltinden og en klient ikke kan løses i minnelighet, vedtar partene Bergen Tingrettsom rett verneting.


9. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR


1. De alminnelige betingelser for oppdraget revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.